Προωθούμε έμπρακτα την ανακύκλωση με τη δημιουργία «Πράσινου Σημείου»Με την δημιουργία «Πράσινου Σημείου» στο Δήμο μας, αποδεικνύουμε το σταθερό προσανατολισμό μας προς την ανάπτυξη ενός ισχυρού μοντέλου κυκλικής οικονομίας, θέτοντας την ανακύκλωση πρώτιστο μέλημα μας, ώστε να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου και να ενισχύσει τα οικονομικά του Δήμου.

Στο χώρο οι πολίτες θα μπορούν να αποθέτουν χωριστά συλλεχθέντα ανακυκλώσιμα απορρίμματα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου να προωθούνται για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, προβλέπεται να δημιουργηθούν 10 Γωνίες Ανακύκλωσης και Κινητά Πράσινα Σημεία.

Εφαρμόζουμε αποδοτικότερες πρακτικές στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, με θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Ένα έργο προϋπολογισμού 532.000,00€, για την υλοποίηση του οποίου υποβάλλεται πρόταση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ, ενώ βασίζεται στις μελέτες υπ’ αριθμ. 13 και 14/2019 της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που αφορούν σε εργασίες κατασκευής των υποδομών και προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Με το «Πράσινο Σημείο» τίθενται οι βάσεις για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, σε εναρμόνιση με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α.) του Δήμου, που συντάχθηκε το 2015 και περιλαμβάνει σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις.

Το «Πράσινο σημείο» προστίθεται σε μια σειρά έργων, που ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
·      Αύξηση των συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων συσκευασιών από τους 1.237 τόνους το 2014 στους 2.000 τόνους το 2018, με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. να χορηγεί δωρεάν ένα επιπλέον όχημα, επιβραβεύοντας την επίτευξη στόχου.
·      Την ένταξη στο Interreg του New Environmental Bio-reality» (νέα περιβαλλοντική βιο-πραγματικότητα), «BIOREAL», προϋπολογισμού 419.400,00 ευρώ για το Δήμο Θερμαϊκού, που με την κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης σε χώρο στην περιοχή «Τριεθνές» – όρια μεταξύ Επανομής, Μηχανιώνας και Περαίας – αποβλέπει στη μείωση του όγκου των παραγόμενων οικιακών απορριμμάτων.
·      Πιλοτικό πρόγραμμα ξεχωριστής ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών.
·      Ανακύκλωση και αξιοποίηση μεταχειρισμένων ενδυμάτων – υποδημάτων, με την εγκατάσταση 44 κάδων.
·      Επέκταση της διαχείρισης αποβλήτων, πέρα των κλασικών ανακυκλώσιμων υλικών, σε ηλεκτρικό-ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μπαταρίες, ορυκτέλαια, μεταχειρισμένα ελαστικά.
·      Τακτικές δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών.